§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy gastrofun prowadzony jest przez GASTROFUN MARIA SZYMKÓW
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243129211, nr NIP 575-148-13-91
Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
gastrofun / watacukrowa.info czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową
Przedsiębiorca – GASTROFUN MARIA SZYMKÓW, z siedzibą: Lubliniecka 51a,
42-288 Strzebiń wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243129211, nr NIP
575-148-13-91
Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://kolonia12.com/

§ 3 KONTAKT

Adres przedsiębiorstwa: Lubliniecka 51a, 42-288 Strzebiń
Adres poczty elektronicznej: info@gastrofun.com

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek
VAT).
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.
Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. bramka płatności elektronicznej (jeśli jest)

c. za pobraniem (jeśli dostępne)
Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
składania zamówienia.
Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od momentu zakupu towaru.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z
danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

Konsument zobligowany jest do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na
końcu niniejszego regulaminu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi płatności za zakupiony przedmiot za wyjątkiem kosztów dostarczenia (transportu) rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu zwrotnego przelewu na wskazane przez konsumenta konto bankowe.
c. Przedsiębiorca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru do siedziby firmy.
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym
regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli
Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
Regulaminu.
W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Dane Przedsiębiorcy: GASTROFUN MARIA SZYMKÓW, z siedzibą: Lubliniecka 51a,
42-288 Strzebiń wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243129211, nr NIP 575-148-13-91,
e-mail: info@gastrofun.com, telefon:
– Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy *
– Data odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

* niepotrzebne skreślić